logo
Contacteaza-ne:
Email: secretariat@socola.eu

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS ANGAJARE

       Institutul de psihiatrie “Socola”cu sediul in Iaşi , soseaua Bucium nr.36, organizează in perioada 12.08.2015 – 19.08.2015, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarelor funcţii contractuale vacante dupa cum urmează:

                            1. Pentru Serviciul achizitii publice - contractare

-          1 (un post) Şef serviciu  - achizitii publice - contractare – Studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta ;

                            2. Pentru Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale

-          (un post) Şef serviciu  - management al calităţii serviciilor medicale –                Studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;

-          1(un post) Economist specialist IA   - Studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta ;

-          1(un post) Inginer specialist IA         - Studii superioare de specialitate, de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta ;

         3. Pentru CSM – Lascar Catargi

-          1(un post) Sofer autosanitara II                        -Studii medii

                           4. Pentru Sectia exterioara psihiatrie cronici Barnova

-           5  infirmiere                                    - Studii medii/generale

-           5  ingrijitoare                                 -  Studii medii/ generale

                           5. Pentru Sectia clinica psihiatrie II acuti

-           2  ingrijitoare                                      - Studii medii/generale

                          6. Pentru Sectia psihiatrie III acuti

-          2 ingrijitoare                                           - Studii medii/generale

                          7. Pentru Sectia clinica V acuti

4 ingrijitoare                                           - Studii medii/generale

                          8. Pentru Sectia clinica VI acuti

-          2 ingrijitoare                                            - Studii medii/generale

Ø  Dosarul de concurs va contine obligatoriu urmatoarele documente:

a)    cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d)    copia carnetului de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

e)    cazierul judiciar sau declarative pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f)     adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitareabilitate ;

g)    curriculum vitae;

·        Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul,data, numele emitatorului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;

·        In cazul documentului prevazut la litera e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declarative pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului ;

·        Actele prevazute la litera b), c), si d) vor fi prezentate in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

        Inscrierea la concurs/examen se face respectand criteriile de studii si vechime prevazute in Ordinul M.S.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind organizarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

 

Ø  Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului la sediul Institutului de psihiatrie”Socola” Iasi,soseaua Bucium nr.36, intre orele 8 – 16 la Serviciul R.U.N.O.S. telefon 0232/430920 interior 199;107.

Ø  Documente suplimentare pot fi downloadate la:

       http://86.106.78.65/anuntangajare.pdf

http://86.106.78.65/fisa_postului_sofer.pdf

 

REZULTATE CONCURS ANAGAJARE:

http://86.106.78.65/20150803170518420.pdf

http://86.106.78.65/20150803170700650.pdf

http://86.106.78.65/20150803172613166.pdf